Túto stránku postupne tvorí a dopĺňa Erika Tomková.
(vznikla 7. 1. 2007)
posledná aktualizácia 
25.12.2010
 

JAVOVÁ  ANALÝZA (nielen na matematiku)

 JAtesty

Vhodná pomôcka pre učiteľa na vyhodnocovanie napísaných testov s 15 testovými úlohami pre maximálne 35 žiakov. Spracované v EXCEL-i, podobné ako pre písomky aj s grafickým vyhodnotením.

 JApisomky

Pripravené pre 7 úloh a 35 žiakov. Vnútri sa nachádza podrobný návod na použitie.


MATEMATIKA

Dôležité upozornenie:

Na tejto stránke sú všetky programy, ktoré sú podfarbené krikľavo zelenou farbou, len demoverzie. To znamená, že po vyriešení úloh a stlačení tlačítka KONTROLA nie je pri jednotlivých príkladoch označené, či je vyriešený správne alebo nesprávne. Pre záujemcov o plnú verziu programov zašlem na požiadanie e-mailom ďalšie informácie.

Napíšte mi e-mail

4. - ...→►

 premeny

Testovanie z premieňania jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti, času a rýchlosti. V súbore je možnosť nastaviť si rôznu obtiažnosť premieňania. Generujú sa vždy iné príklady. Tiež sa v tomto súbore nachádzajú niektoré staršie jednotky a ich prevody na dnešné, teda používané bežne.

základné matematické operácie (+ - * :)

Súbor je určený na precvičovanie základných matematických operácii sčitovania, odčitovania, násobenia a delenia. Je v podstate podľa nastavených prepínačov určený pre prváčikov a aj starších žiakov (piatakov, šiestakov a starších), ktorí sa učia počítať s desatinnými či celými číslami. Žiak je ohodnotený, generujú sa vždy nové príklady.

5. ročník
 zaokrúhľovanie

Súbor je určený na precvičovanie zaokrúhľovania čísel aj celých aj desatinných. V súbore si má možnosť žiak určiť, aké čísla chce zaokrúhľovať a tiež si zvolí rád zaokrúhľovania. Vždy je vytvorených iných desať príkladov, ktoré sú aj skontrolované a ohodnotené.

 des_ZLOMKY

Testovanie zo zápisu desatinných zlomkov na desatinné čísla a naopak. V súbore je žiak ohodnotený. Generujú sa vždy iné príklady.

6. ročník

 zlomky

Súbor je určený na precvičovanie krátenia a rozširovania zlomkov a úpravy zlomkov do základného tvaru.

7. ročník

 PUaNU

Tu nájdete 30 príkladov na precvičenie priamej a nepriamej úmernosti zoradených do "LEVEL-ov" podľa obtiažnosti. Žiak sám si precvičuje pri PC s následnou automatickou kontrolou počítačom.

  rovnice

 Súbor je určený na precvičovanie rovníc typu   a . x + b = c . x + d , kde a, b, c a d sú celočíselné. V súbore je
 možnosť nadstaviť si tri obtiažnosti rovníc. Generujú sa vždy iné príklady.
  percentá  Súbor je určený na precvičovanie výpočtu jedného percenta, percentovej časti a počtu percent.
  súmernosť  Súbor je určený na precvičovanie osovej a stredovej súmernosti. Čiastkové riešenia sú okamžite skontrolované.

8. ročník

  mocniny

Súbor je určený na precvičovanie mocnín, odmocnín a práce so vzorcom typu (a + b)2 . V súbore je možnosť  nadstaviť si pri počítaní s mocninami a odmocninami základ a pracuje sa len s celými číslami.

9. ročník

 telesá

V tomto súbore si môže učiteľ overiť vedomosti svojich žiakov z výpočtov parametrov v telesách s použitím goniometrických funkcií a Pytagorovej vety.

 goniometria

V tomto súbore si učiteľ môže pripraviť ľahko previerku na to, ako jeho žiaci zvládli goniometrické funkcie.

   

VHODNÉ NA KRÚŽOK

bez obmedzenia

SET Hra, pri ktorej sa precvičuje sústredenosť, logické myslenie, postreh, bystrosť a pohotovosť.
   

NEMECKÝ JAZYK

5. ročník

nummer

Príklady na precvičenie nemeckých čísloviek do 20 písmom. Príklady sú zadávané slovne, ale aj číslami. Automatická kontrola je zabezpečená programom.

 


ZAUJÍMAVOSTI
(Zozbierané pre vás...)

 TEST

 Zaujímavý test inteligencie. Prevoz osôb na loďke. Uložené vo formáte zip. Potrebné najskôr rozbaliť.

 Žabky

 Známa logická úloha. Premiestni navzájom žabky skákaním.

 PANDRLÁCI  Preveď pandrlákov na druhú stranu pomocou jedného lampáša, ktorý svieti len 30 sekúnd.
 HLAVOLAM  Vlož číslice od 1 po 9 iba raz :-).
 PILOT  Vyskúšaj si manévrovanie ako ho musia zvládať piloti lietadiel z US Air Force.
 BMI  V tomto súbore si ľahko určíte svoj index telesnej hmotnosti.
 DOCHODOK  V tomto súbore si ľahko vypočítate svoj dôchodok.
 TEST TELA  Otestujte si svoje telo. Cítite sa tak starý aký je Váš fyzický vek?
 HODINY  Zaujímavé hodiny (aj digitálne aj analógové) z mužských tiel.
 VEK  V tomto súbore sa dozviete po vložení svojho dátumu narodenia vo formáte dd.mm.yy, ktorý deň ste sa narodili, ako dlho ste spali, koľkokrát vám udrelo srdce, ... (všetko je však po anglicky)Kniha návštev